Viktor Rydbergs skola

Vi har byggt en skola för att elever och personal ska få en god arbetsmiljö.

Huvudkontoret för Sieverts Kabelfabrik har vi byggt om till en av Sveriges modernaste högstadie- och gymnasiumskola. Sieverts Kabelverk, från början ”Trådfabriken” grundades av Max Sieverts år 1888 och var under lång tid Sundbybergs stads största arbetsgivare. År 1928 köptes företaget av Telefon AB L. M Ericsson, Sieverts Kabelverk var då landets ledande tillverkare av elkablar.
Den stora tegelbyggnaden med adress Landsvägen 66 uppfördes 1947 som huvudkontor åt Sieverts Kabelverk. Byggnaden ritades av arkitekten Ture Wennerholm och uppfördes av byggmästare Olle Engkvist. Kabelverkets huvudkontor innefattade en flygel för forsknings- och produktionsutveckling med en högspänningshall.
Hela ombyggnadsprojektet startade i en mindre skala – det var endast ca 5 000 kvm av de gamla kontorslokalerna som skulle byggas om till högstadieverksamhet. Kvarvarande lokaler skulle nyttjas till annan kommunal verksamhet. Vi startade projektering för skolan och hann påbörja produktionen till viss del. Men sedan drog beställaren i handbromsen – det fanns indikationer på att hela byggnaden skulle tas i anspråk för skolverksamhet, från högstadie- till gymnasium. Beslutet kom och vår projektering startade om från början.
Här skulle vi bygga en skola för både högstadium och gymnasium. Här skulle tas hänsyn till de antikvariska värdena samtidigt som beställarens önskan var att få ombyggnationen certifierad enl Miljöbyggnad Silver. En utmaning för de flesta ombyggnationer.
Projektet utökades till ca 10 000 kvm och omfattade både högstadium och gymnasium. Tillsammans med konsulter och projektörer ritade vi om så att den nya planlösningen skulle fungera för kommande verksamhet. Där skulle alla typer av skolsalar finnas klassrum, slöjd, kemi/fysik, rörelse m m. Matsal och sköna häng på skolgården projekterades det också för. I vår ombyggnation tog vi hänsyn till de antikvariska värdena, krav enligt Miljöbyggnad Silver och tillgänglighetskraven.
Och allt det byggde vi. På kort tid hann vi med att få hela ombyggnationen klar. Vi är bra på att driva projekt och har ett stort kontaktnät med kompetenta underleverantörer. Tillsammans blir det bra!
Projektet har utförts som ett samverkansprojekt med byggherren Skandia fastigheter och  JMW.
Tillsammans med byggherren har vi haft en helt transparant kommunikation  från start till mål med både projektering, produktion och ekonomi vilket skapat glädje och lönsamhet för samtliga inblandade.
Med kontinuerliga samverkansmöten har alla inblandade varit med på tåget hela vägen, beställare, projektör, entreprenörer och hantverkare.
Utmaningar som uppstått under resan har lösts i samverkan och samråd med samtliga inblandade. Arbetsmiljön har varit föredömlig då vi prioriterat den i alla lägen.
Vi har byggt en skola för att elever och personal ska få en trivsam och god arbetsmiljö.
Not 2019-10-21: Byggnaden är certifierad som Miljöbyggnad Brons i dagsläget. Om två år följs energiförbrukningen upp och klarar den målet kommer vi uppnå Miljöbyggnad Silver.

Våra värderingar.

Utveckling

Vi har de resurser som krävs, vi följer upp och lär oss, vi utbildar oss.

Engagemang

Vi tar personligt ansvar, vi visar alltid intresse, vi sprider glädje.

Flexibilitet

Vi ställer upp när andra ställer in, vi lyssnar på andras förslag och åsikter.

Kompetens

Våra medarbetare har en tydlig utvecklingsplan, vi uppdaterar oss ständigt på nya tekniska lösningar, lagar och regler.

Kvalitet

Vi levererar alltid arbeten som vår kund är nöjd med, vi utför projekt med rätt material och rätt yrkesfolk, vi slutför våra projekt i tid.

Meny