Våra policies

Kvalitetspolicy

Vårt namn och logotype ska förknippas med hög kvalitet av våra kunder och andra intressenter i vår omvärld. Vi ska uppfattas som kompetenta, engagerade och ärliga. Vi är en pålitlig partner som tillgodoser våra kunders krav, behov och förväntningar.

I varje projekt tillvaratas hantverkarens yrkesskicklighet på bästa sätt. Vi skapar effektivitet i byggprocessen genom att vara öppna och tydliga i samarbetet med underleverantörer. Vår höga administrativa standard borgar för att vid varje förfrågan från kund tillhandahålla efterfrågade dokument/handlingar.

Vår kunskap och erfarenhet tas tillvara och byggs på genom fortlöpande utbildning och kunskapsöverföring. På så vis fortsätter vi att arbeta med ständiga förbättringar och högt satta kvalitetsmål. För oss finns inga omöjliga projekt!

Miljöpolicy

JMW Bygg & Fastighets AB bedriver ett aktivt miljöarbete. Genom att använda rätt metoder, material och energianvändning under byggprocessen ser vi till att minimera påfrestningar för miljön.

De byggnationer vi utför ska ha en lång livslängd och bidra till en hållbar utveckling. Vi strävar efter att använda material som kan återvinnas, återanvändas eller brytas ned för att ingå i ett naturligt kretslopp.

På JMW Bygg ska alla anställda ha kunskap om miljöarbetet och få information/utbildning i ämnet kontinuerligt.
Tillsammans med våra kunder utarbetar vi lösningar och föreslår material som är miljövänligt och energibesparande.
JMW Bygg följer miljölagstiftningen.

Arbetsmiljöpolicy

I en utsatt bransch ska vi aktivt verka för att förebygga risker och ohälsa samtidigt skapa en god arbetsmiljö. Vi ska se till att vår personal har fått information, rätt utrustning och har kompetens avseende olika arbetsmoment som ska utföras av oss. Underentreprenörer som arbetar på våra arbetsplatser ska märka att vi arbetar för en god arbetsmiljö även för dem. Våra underentreprenörer arbetar för att skapa en god arbetsmiljö för sin respektive bransch och för arbetsplatsen som helhet.

Vi arbetar för att skapa fysiska, psykiska och sociala goda arbetsmiljöer vilket också speglas i våra arbetsmiljömål.

I byggbranschen är det viktigt att vi arbetar med den fysiska miljön. Vi ska förebygga enahanda arbetsmoment som kan orsaka ohälsa, vi ska tillhandahålla personlig skyddsutrustning. Vi ska se till att personal har hjälpmedel och kunskap för att använda dem. Vi ska begära miljöinventeringar av beställaren för att kunna planera arbete med farliga ämnen på ett bra och enligt lag beslutade sätt. Personalen ska ha kontinuerlig företagshälsovård. För förebyggande av ohälsa finns också ett generöst friskvårdprogram.

Vi förebygger psykisk ohälsa genom att arbeta med tydlighet. Tydlighet vad gäller ansvarsområden / roller, tydlighet med möjligheter för var och en att påverka sin arbetsmiljö.

På arbetsstället ska t ex god arbetsledning och vår tidsplanering vara delar som förebygger psykisk ohälsa.
Den sociala miljön på arbetsplatsen ska präglas av att vi är öppna och lyhörda inför varandra. Vi ska verka för att alla känner ”team-känsla”, vi hjälps åt och vi arbetar för ett gott resultat i projektet oavsett roll.

Vi arbetar också för att sociala arbetsmiljön hos JMW ska vara stark, vår personal träffas mer eller mindre sällan då de arbetar på olika arbetsställen. Vi ska arrangera informations- utbildnings- och sociala träffar kontinuerligt. Vi ska arbeta för att kommunikation kan ske på ett enkelt sätt och vara öppen.

Samverkan mellan de fysiska, psykiska och sociala förutsättningarna för en god arbetsmiljö är nödvändig och den arbetar vi för att bibehålla och förbättra.

Det är allas vårt ansvar att arbeta för en god arbetsmiljö. Personalen på JMW ska ha kunskap om arbetsmiljölagen. Vi ser till att följa den och de föreskrifter som är aktuella för oss.

December 2018
Joachim Wagner, VD

Meny